ஆத்மிக பாதை


மன் அரஃப நஃப்ஸஹு ஃபகத் அரஃப ரப்பஹு“
எவன் ஒருவன் தன்னையறிந்தானோ அவன் தன்னுடைய ரப்பாகிய இறைவனை அறிந்து கொண்டான்“
>அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வழுத்தூரில் மாபெரும் மீலாது மாநாடு 20,21,22 பிப்ரவரி,2015.............

Wednesday, February 11, 2015

மாபெரும் மீலாது மாநாடு..!
மாபெரும் மீலாது மாநாடு..!


                                     நாள்: 20,21,22 பிப்ரவரி,2015
                     இடம்: அலிஃப் மெட்ரிக் பள்ளி வளாகம், வழுத்தூர்

Meelad Nabi Function


Sunday, September 7, 2014

Hajrath Kaja Kuthbutheen Bakthiyar Kaaki

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,
நாளை பெயர் சூட்டு விழா காணும் என் மகன் உடைய விழாவில் ஆயிசா கனி பதிப்பகம் உதயமாகி தன்னுடைய முதற்பதிப்பாகிய ஹஜ்ரத் காஜா குத்புத்தின் பக்தியார் காகி ரலியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களின் வரலாற்று நூல் நாளை வெளியிடப்படுகிறது. ....
Pls contact Janab Aslam for book need 9585251977. ..