ஆத்மிக பாதை


மன் அரஃப நஃப்ஸஹு ஃபகத் அரஃப ரப்பஹு“
எவன் ஒருவன் தன்னையறிந்தானோ அவன் தன்னுடைய ரப்பாகிய இறைவனை அறிந்து கொண்டான்“
>அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வழுத்தூரில் மாபெரும் மீலாது மாநாடு 20,21,22 பிப்ரவரி,2015.............

Monday, January 11, 2016

ஹஜ்ரத் கெளஸீல் ஆலம் ரலி உரூஸ்

இன்று ரபியுல் ஆகிர் பிறை 1 வழுத்தூரில் நான்கு கொடி உரூஸ் ஹஜ்ரத் மூஹைய்யத்தீன் ஆண்டகை ரலியல்லாஹூ அன்ஹூ பெயரில் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது...

Wednesday, February 11, 2015

மாபெரும் மீலாது மாநாடு..!
மாபெரும் மீலாது மாநாடு..!


                                     நாள்: 20,21,22 பிப்ரவரி,2015
                     இடம்: அலிஃப் மெட்ரிக் பள்ளி வளாகம், வழுத்தூர்

Meelad Nabi Function